Α.Σ.Ε.: Όλες και όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων